DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ศรีสะเกษ51,7533,8957.5350,9074,1738.2041,3083,4338.31000.00
 อุบลราชธานี71,6286,7659.4469,0426,7719.8157,7905,89510.20400.00
 ยโสธร25,4782,71110.6428,5783,21311.2424,4642,74011.20000.00
 อำนาจเจริญ17,7972,05311.5418,2732,34712.8415,5832,19914.11000.00
 มุกดาหาร12,7941,40711.0013,2471,90614.3912,4071,70913.77000.00
 รวมทั้งหมด179,45016,8319.38180,04718,41010.23151,55215,97610.54400.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 24 มิถุนายน 2565