DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ศรีสะเกษ41,9343,1797.581,4031047.41000.00000.00
 อุบลราชธานี57,1565,4679.571,141877.62000.00000.00
 ยโสธร21,4622,62012.212,27931313.73000.00000.00
 อำนาจเจริญ15,5842,18714.031,32319114.44000.00000.00
 มุกดาหาร9,9051,14811.5958010417.93000.00000.00
 รวมทั้งหมด146,04114,60110.006,72679911.88000.00000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565