DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครราชสีมา124,73115,80512.67121,35318,49915.24104,95713,46712.83381950.00
 บุรีรัมย์82,5769,13011.0680,80410,49312.9967,3839,08613.48000.00
 สุรินทร์69,7829,71813.9374,56612,11516.2565,87210,53315.99000.00
 ชัยภูมิ41,5975,71113.7343,7866,47714.7944,6937,20116.11000.00
 รวมทั้งหมด318,68640,36412.67320,50947,58414.85282,90540,28714.24381950.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 30 มิถุนายน 2565