DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ30,0003,59111.9733,9494,64213.6724,2913,04612.54000.00
 ชลบุรี43,2855,05411.6846,4664,92410.6043,9104,56410.39000.00
 ระยอง22,6622,1259.3822,6952,27810.0421,1592,0099.49000.00
 จันทบุรี18,1111,98010.9319,9532,47012.3814,3601,84412.84000.00
 ตราด7,39276610.367,57989311.787,25589212.29000.00
 ฉะเชิงเทรา26,4723,47213.1229,0014,34814.9923,1593,15313.61000.00
 ปราจีนบุรี19,7801,9209.7122,9322,2289.7218,1921,7049.37000.00
 สระแก้ว29,1312,7759.5332,3243,45010.6726,9462,76010.24000.00
 รวมทั้งหมด196,83321,68311.02214,89925,23311.74179,27219,97211.14000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มิถุนายน 2565