DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี25,6822,69210.481,660764.58000.00000.00
 กาญจนบุรี35,7124,51212.633,32552415.76000.00000.00
 สุพรรณบุรี30,4002,4988.222,12521710.21000.00000.00
 นครปฐม26,4702,98211.273,4303279.53000.00000.00
 สมุทรสาคร15,2031,4049.242,06527713.41000.00000.00
 สมุทรสงคราม4,7863767.8616731.80000.00000.00
 เพชรบุรี17,0661,6209.49652507.67000.00000.00
 ประจวบคีรีขันธ์15,5261,3208.50587122.04000.00000.00
 รวมทั้งหมด170,84517,40410.1914,0111,48610.61000.00000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565