DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี33,6573,3189.8636,5523,75610.2827,2652,6369.67000.00
 กาญจนบุรี38,8944,87912.5442,1515,35912.7137,8864,78612.63000.00
 สุพรรณบุรี34,5292,8458.2435,1953,0188.5830,9352,6708.63000.00
 นครปฐม32,3973,56711.0135,5354,53312.7629,8733,23410.83000.00
 สมุทรสาคร17,3991,6719.6016,8531,88911.2116,3691,80511.03000.00
 สมุทรสงคราม5,4924347.905,1203857.524,1703097.41000.00
 เพชรบุรี19,0601,8159.5218,6992,05611.0017,4571,76010.08000.00
 ประจวบคีรีขันธ์18,2891,4698.0319,6251,8379.3615,4861,4119.11000.00
 รวมทั้งหมด199,71719,99810.01209,73022,83310.89179,44118,61110.37000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 24 มิถุนายน 2565