DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นนทบุรี13,9281,66411.95713689.54000.00000.00
 ปทุมธานี24,0441,9818.24944687.20000.00000.00
 พระนครศรีอยุธยา15,1122,54116.8184717120.19000.00000.00
 อ่างทอง7,21382311.416349715.30000.00000.00
 ลพบุรี17,3702,38313.7280311013.70000.00000.00
 สิงห์บุรี7,1776829.504305613.02000.00000.00
 สระบุรี12,6192,26017.9160512921.32000.00000.00
 นครนายก10,4471,39313.331,20221017.47000.00000.00
 รวมทั้งหมด107,91013,72712.726,17890914.71000.00000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565