DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นนทบุรี14,9441,81012.1117,4242,11312.1314,9181,85612.44000.00
 ปทุมธานี26,7332,1778.1427,8192,5959.3323,4062,2139.45000.00
 พระนครศรีอยุธยา19,8263,42817.2923,0364,26018.4920,2563,45317.05000.00
 อ่างทอง8,5881,01111.779,6721,26313.069,28297510.50000.00
 ลพบุรี19,3532,64613.6722,1753,40215.3420,5432,86813.96000.00
 สิงห์บุรี9,6008348.698,90490910.218,20794411.50000.00
 สระบุรี16,0063,04119.0017,6443,45819.6015,8503,08419.46000.00
 นครนายก11,1111,48613.3711,2191,58414.1210,7821,44213.37000.00
 รวมทั้งหมด126,16116,43313.03137,89319,58414.20123,24416,83513.66000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มิถุนายน 2565