DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครราชสีมา146,94119,28513.12137,66719,09213.87107,19812,33311.5090,27210,11711.21
 บุรีรัมย์101,32311,39011.2495,95011,47211.9677,4777,92810.2363,4327,82112.33
 สุรินทร์85,80311,22413.0881,08810,90313.4570,0767,90511.2854,2426,40611.81
 ชัยภูมิ56,2127,44413.2456,8167,08612.4743,0505,12611.9139,1464,43411.33
 รวมทั้งหมด390,27949,34312.64371,52148,55313.07297,80133,29211.18247,09228,77811.65
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564