DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ50,2185,68411.3242,5284,54610.6932,1283,1529.8124,2353,09312.76
 ชลบุรี60,5946,70811.0753,0965,50010.3644,0204,78310.8734,9693,86211.04
 ระยอง35,9273,0428.4730,6492,6048.5025,0562,0298.1020,2721,7578.67
 จันทบุรี22,3212,63911.8223,3362,36310.1318,4611,95710.6015,9391,68510.57
 ตราด11,3251,15510.2010,1581,11410.977,4077209.726,28364810.31
 ฉะเชิงเทรา38,3324,61712.0433,6604,13112.2726,2123,12711.9319,5192,44612.53
 ปราจีนบุรี25,5482,3239.0924,7432,3759.6019,7861,7658.9215,5891,5319.82
 สระแก้ว33,5893,0088.9632,6223,0119.2329,5652,6508.9626,2942,5539.71
 รวมทั้งหมด277,85429,17610.50250,79225,64410.23202,63520,1839.96163,10017,57510.78
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564