DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี45,3294,1579.1738,2753,4439.0032,4582,7318.4126,3762,4829.41
 กาญจนบุรี46,6965,90112.6443,4905,63012.9535,7844,39912.2936,5654,51112.34
 สุพรรณบุรี44,8213,4647.7341,2593,0697.4436,6132,4776.7733,7032,4567.29
 นครปฐม46,8854,92410.5043,7004,73410.8332,8043,0599.3326,1622,84910.89
 สมุทรสาคร22,5031,9758.7817,6271,5828.9716,4271,5499.4313,5351,2719.39
 สมุทรสงคราม7,3677079.606,6415378.095,5813957.084,3813477.92
 เพชรบุรี21,8181,7618.0720,6891,6077.7719,6391,6128.2119,0311,7749.32
 ประจวบคีรีขันธ์23,4051,9738.4321,5801,7638.1718,0041,2596.9916,9191,2627.46
 รวมทั้งหมด258,82424,8629.61233,26122,3659.59197,31017,4818.86176,67216,9529.60
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564