DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นนทบุรี21,3082,38711.2017,6631,84910.4714,8081,65911.2011,7771,46712.46
 ปทุมธานี40,3333,7119.2036,8082,8597.7729,7742,2347.5023,4582,2779.71
 พระนครศรีอยุธยา27,0944,43516.3725,0974,07416.2318,7972,71314.4314,7392,45516.66
 อ่างทอง12,6651,27210.0411,3041,26511.1910,5269398.928,23586510.50
 ลพบุรี26,3103,42113.0024,3853,19613.1121,4232,83413.2317,9852,34013.01
 สิงห์บุรี9,5059349.839,1048178.977,2606458.887,1386819.54
 สระบุรี23,5074,04117.1921,8073,65216.7516,9972,64315.5514,4752,41816.70
 นครนายก13,9171,70712.2713,2841,57311.8410,7481,32012.289,7341,26412.99
 รวมทั้งหมด174,63921,90812.54159,45219,28512.09130,33314,98711.50107,54113,76712.80
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564