DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครราชสีมา161,28328,53917.69151,33627,54818.20107,03610,5379.84109,76211,42810.41
 บุรีรัมย์109,55017,47015.95101,79116,21715.9365,3746,60210.1066,5607,31610.99
 สุรินทร์92,19714,08015.2785,15813,31415.6366,7547,36711.0467,9918,26812.16
 ชัยภูมิ62,41813,07220.9464,46213,55921.0337,6474,72212.5440,1534,35210.84
 รวมทั้งหมด425,44873,16117.20402,74770,63817.54276,81129,22810.56284,46631,36411.03
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563