DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี52,4536,36612.1446,0485,46811.8736,8953,0318.2242,0323,2457.72
 กาญจนบุรี57,6509,49316.4752,2868,70616.6534,6942,9278.4439,3773,3298.45
 สุพรรณบุรี49,8027,08114.2246,5816,57314.1137,0582,4576.6342,7562,7066.33
 นครปฐม56,9367,32112.8652,2537,71014.7636,3962,7137.4544,0793,7638.54
 สมุทรสาคร31,0293,57111.5124,4573,05012.4717,1001,2147.1022,3211,7197.70
 สมุทรสงคราม8,4637458.807,2546839.426,5615458.318,1186678.22
 เพชรบุรี24,9722,96211.8621,6592,41611.1519,5801,5527.9320,6841,5677.58
 ประจวบคีรีขันธ์30,2372,9719.8324,1352,42610.0520,4661,6938.2724,6361,9918.08
 รวมทั้งหมด311,54240,51013.00274,67337,03213.48208,75016,1327.73244,00318,9877.78
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 3 ธันวาคม 2563