DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นนทบุรี28,8593,55012.3026,3373,22912.2619,9262,43912.2419,7832,20611.15
 ปทุมธานี46,1284,0458.7744,2443,7158.4035,3642,3796.7336,5812,8827.88
 พระนครศรีอยุธยา35,5497,08119.9232,1636,89721.4420,7023,40016.4222,9483,30514.40
 อ่างทอง14,9142,21614.8613,4312,41718.0010,5441,08410.2811,9741,32211.04
 ลพบุรี31,7195,88818.5628,4934,91317.2421,5742,96013.7221,8812,62011.97
 สิงห์บุรี11,1851,52813.669,4841,37814.536,8106329.288,77490510.31
 สระบุรี23,7704,75320.0023,2965,49223.5718,4943,23117.4722,5803,79916.82
 นครนายก13,3831,79413.4112,0441,54512.8311,8828987.5612,6961,1178.80
 รวมทั้งหมด205,50730,85515.01189,49229,58615.61145,29617,02311.72157,21718,15611.55
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563