DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงใหม่80,90416,60120.5275,16615,36420.4460,90611,44718.7965,98312,06618.29
 ลำพูน16,5343,39220.5215,5083,08119.8711,6091,70214.6613,7691,91813.93
 ลำปาง30,1234,71115.6427,1914,51716.6122,7093,44915.1924,5393,17512.94
 แพร่19,0312,93015.4017,6332,80715.9213,2721,3089.8613,2651,35010.18
 น่าน29,0226,47722.3226,8905,64921.0122,1624,00418.0722,3793,81217.03
 พะเยา24,4934,61718.8522,0174,00518.1914,0441,86613.2914,0241,82713.03
 เชียงราย57,60412,09421.0051,61110,75920.8537,9346,70317.6743,9286,75415.38
 แม่ฮ่องสอน17,3423,55920.5217,1523,79422.1214,4612,77619.2016,3542,84617.40
 รวมทั้งหมด275,05354,38119.77253,16849,97619.74197,09733,25516.87214,24133,74815.75
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563