DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ60,0938,35113.9051,1187,10613.9029,6413,47911.7438,1364,48111.75
 ชลบุรี65,0759,76215.0057,4569,41316.3844,4795,34312.0145,1994,3239.56
 ระยอง41,4154,14410.0135,7053,63910.1930,3852,5818.4931,5982,6238.30
 จันทบุรี31,3725,13616.3726,6084,81418.0917,6481,89710.7520,6881,7688.55
 ตราด13,1991,78013.4911,0631,85516.777,5277269.658,9407107.94
 ฉะเชิงเทรา48,7557,07714.5245,7737,59416.5931,3622,4627.8529,2992,8689.79
 ปราจีนบุรี27,9802,6559.4925,2662,3569.3222,0502,1489.7425,9882,2538.67
 สระแก้ว38,1054,15910.9136,6183,79810.3729,0142,5598.8228,9242,4398.43
 รวมทั้งหมด325,99443,06413.21289,60740,57514.01212,10621,1959.99228,77221,4659.38
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563