DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครราชสีมา162,78727,48716.89158,03729,76218.83148,02024,39116.48136,31924,97518.32
 บุรีรัมย์110,63118,03216.30108,89019,37017.7999,11315,81715.96100,03017,57917.57
 สุรินทร์92,28213,44314.5789,13914,55516.3381,99111,76314.3580,49612,54815.59
 ชัยภูมิ62,18513,17021.1865,82114,92922.6858,04012,01920.7159,67812,66021.21
 รวมทั้งหมด427,88572,13216.86421,88778,61618.63387,16463,99016.53376,52367,76218.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562