DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี54,2706,18111.3947,9296,37413.3048,4115,91612.2248,0386,63913.82
 กาญจนบุรี59,0589,30015.7556,44210,06517.8355,0558,51915.4757,49510,75818.71
 สุพรรณบุรี52,4257,69614.6846,7538,72018.6544,2547,09216.0347,0728,32717.69
 นครปฐม56,0437,67913.7055,6128,34015.0053,8096,51912.1255,1077,83714.22
 สมุทรสาคร33,4103,87111.5930,0623,62812.0729,7853,24510.8931,4383,92312.48
 สมุทรสงคราม8,4496557.757,9096257.908,8416417.257,3546368.65
 เพชรบุรี26,5582,88910.8825,2972,94311.6324,2502,82211.6424,8363,04212.25
 ประจวบคีรีขันธ์29,0762,4948.5826,4732,3408.8427,0772,2038.1425,4742,2908.99
 รวมทั้งหมด319,28940,76512.77296,47743,03514.52291,48236,95712.68296,81443,45214.64
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562