DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นนทบุรี29,3963,15610.7430,2563,49911.5626,2832,91511.0930,5963,54211.58
 ปทุมธานี46,1663,8678.3849,8393,9657.9642,9323,5698.3143,3673,8828.95
 พระนครศรีอยุธยา34,8556,17317.7136,5587,20819.7232,5186,00918.4832,7346,64420.30
 อ่างทอง15,1781,76711.6413,1391,91514.5713,8871,58611.4212,2301,77214.49
 ลพบุรี30,1714,75815.7730,2194,88916.1828,0064,45015.8930,7715,57518.12
 สิงห์บุรี10,5259609.129,8991,16611.789,18294710.319,2611,01710.98
 สระบุรี28,4585,91520.7926,8935,99422.2923,9054,74819.8625,6704,80618.72
 นครนายก12,5401,68513.4412,9311,90114.7012,7941,63812.8012,4091,88915.22
 รวมทั้งหมด207,28928,28113.64209,73430,53714.56189,50725,86213.65197,03829,12714.78
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562