DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ53,2076,45712.1450,9407,31614.3647,4486,19513.0651,9407,33114.11
 ชลบุรี62,0059,60515.4960,17110,25617.0457,0809,02115.8058,1839,51016.34
 ระยอง36,6494,02410.9835,0804,17011.8934,1833,81711.1732,8163,66711.17
 จันทบุรี32,3965,04715.5829,6375,84019.7126,1024,07515.6127,6594,80717.38
 ตราด13,1222,20016.7713,5532,39017.6311,4602,07218.0812,2282,05316.79
 ฉะเชิงเทรา46,6147,49616.0849,0698,07716.4643,5516,44714.8050,9707,07813.89
 ปราจีนบุรี28,5953,08710.8025,0492,68810.7325,4052,57510.1426,0122,81010.80
 สระแก้ว36,7204,14011.2735,9263,93610.9634,7803,87911.1533,6773,84111.41
 รวมทั้งหมด309,30842,05613.60299,42544,67314.92280,00938,08113.60293,48541,09714.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562