DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครราชสีมา133,6389,6457.22123,2029,4217.65130,19410,0687.73117,81911,1849.49
 บุรีรัมย์98,2557,7217.8688,3878,1119.1891,4987,9638.7088,7119,14310.31
 สุรินทร์78,1546,5548.3970,6935,8808.3274,9116,3128.4376,9107,2639.44
 ชัยภูมิ44,7283,5387.9141,5153,3918.1742,6413,7768.8645,9204,83310.52
 รวมทั้งหมด354,77527,4587.74323,79726,8038.28339,24428,1198.29329,36032,4239.84
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561