DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี49,2614,4178.9743,4834,3079.9145,3143,9998.8350,1134,8469.67
 กาญจนบุรี47,7944,7039.8446,3335,05510.9146,0585,03410.9353,8976,58212.21
 สุพรรณบุรี49,2973,2896.6743,3513,2447.4844,1063,1807.2144,8003,7138.29
 นครปฐม44,8363,4767.7544,9074,2109.3745,1223,6978.1944,6974,3569.75
 สมุทรสาคร33,7822,7978.2829,7962,6658.9433,8592,7688.1829,8392,7009.05
 สมุทรสงคราม7,9135506.957,8445597.138,7404785.477,4975226.96
 เพชรบุรี24,6481,9748.0121,3831,6557.7424,8511,8117.2928,7212,3418.15
 ประจวบคีรีขันธ์27,8441,9597.0424,5071,7657.2027,4461,8006.5623,9801,5666.53
 รวมทั้งหมด285,37523,1658.12261,60423,4608.97275,49622,7678.26283,54426,6269.39
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 10 กุมภาพันธ์ 2562