DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครศรีธรรมราช74,0087,99510.8072,4217,2249.9867,4516,5649.7372,3567,87610.89
 กระบี่36,2113,0978.5531,5272,3897.5832,8732,4817.5527,7792,6229.44
 พังงา16,8131,1586.8915,0379566.3615,3059836.4214,1669947.02
 ภูเก็ต12,9991,2119.3212,9801,2219.4111,7209988.5218,2811,84910.11
 สุราษฎร์ธานี46,1705,36311.6251,0256,26712.2851,9524,9779.5854,2576,11411.27
 ระนอง6,6264636.997,8757569.607,2575677.816,56366710.16
 ชุมพร23,1212,37410.2721,6202,31410.7020,2601,8188.9721,5912,21510.26
 รวมทั้งหมด215,94821,66110.03212,48521,1279.94206,81818,3888.89214,99322,33710.39
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 กุมภาพันธ์ 2562