DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ49,4753,0276.1241,9832,3635.6341,8732,3875.7052,9954,3188.15
 ชลบุรี54,8574,7078.5853,2834,8819.1655,6085,5319.9561,5287,36711.97
 ระยอง28,5842,0837.2925,5872,0377.9629,6062,7109.1530,0842,9759.89
 จันทบุรี29,7252,0346.8424,8282,0358.2024,2901,9367.9726,7572,5949.69
 ตราด12,6051,0838.5910,4311,07210.2811,7691,1569.8211,8881,1469.64
 ฉะเชิงเทรา30,7471,9336.2927,3181,9787.2426,8591,8276.8030,7043,17310.33
 ปราจีนบุรี26,7942,4088.9924,1981,9808.1825,6212,1508.3924,5232,0728.45
 สระแก้ว32,7642,8188.6033,9572,9918.8133,4532,4667.3731,2852,8329.05
 รวมทั้งหมด265,55120,0937.57241,58519,3378.00249,07920,1638.10269,76426,4779.81
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 19 กุมภาพันธ์ 2562