DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นนทบุรี27,0052,1557.9826,7982,2068.2323,2911,6937.2729,7312,8239.50
 ปทุมธานี48,8933,4537.0645,2593,1667.0045,8733,1716.9143,4042,9406.77
 พระนครศรีอยุธยา27,8252,3998.6225,3242,3219.1724,6212,2088.9727,1403,14611.59
 อ่างทอง14,6048876.0712,2497255.9214,2867405.1812,3088617.00
 ลพบุรี21,8432,0119.2122,0962,1409.6923,6662,0518.6727,0792,6109.64
 สิงห์บุรี10,4914954.728,5104224.968,6994074.688,8293964.49
 สระบุรี19,1421,7309.0417,9461,87710.4618,1841,6769.2220,5782,0079.75
 นครนายก9,6777898.158,3266858.239,7438078.2810,2629249.00
 รวมทั้งหมด179,48013,9197.76166,50813,5428.13168,36312,7537.57179,33115,7078.76
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561