DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครราชสีมา129,2097,6755.94119,7226,8125.69117,6176,1185.2091,4045,0805.56
 บุรีรัมย์74,2363,4544.6566,3122,6343.9756,6692,2583.9850,4232,0634.09
 สุรินทร์59,4065,0868.5651,4064,1598.0948,8903,8357.8455,0214,2407.71
 ชัยภูมิ35,5792,5897.2832,8702,2696.9029,7892,1427.1929,9512,0826.95
 รวมทั้งหมด298,43018,8046.30270,31015,8745.87252,96514,3535.67226,79913,4655.94
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 31 ธันวาคม 2560