DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี42,2493,5138.3138,7963,3698.6839,0083,3908.6937,7033,1178.27
 กาญจนบุรี37,2583,0058.0734,1152,6707.8340,6042,6886.6234,3442,1026.12
 สุพรรณบุรี44,2802,7706.2636,8902,3826.4639,6102,3155.8439,9002,3035.77
 นครปฐม37,7162,7427.2734,1472,3987.0238,1702,6386.9134,2052,0586.02
 สมุทรสาคร30,8001,9706.4026,6331,7586.6031,0022,0436.5928,1642,0817.39
 สมุทรสงคราม7,7125417.027,1774556.348,9644975.547,7224976.44
 เพชรบุรี25,5482,2748.9021,3981,8208.5123,8841,9108.0022,6471,9438.58
 ประจวบคีรีขันธ์28,1702,0337.2226,1841,8827.1928,0071,8636.6523,7071,5236.42
 รวมทั้งหมด253,73318,8487.43225,34016,7347.43249,24917,3446.96228,39215,6246.84
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2561