DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ49,8393,7777.5840,6123,0887.6047,1842,9606.2742,8762,6256.12
 ชลบุรี61,1646,66010.8955,4204,6688.4257,5074,6478.0851,5314,0517.86
 ระยอง30,4022,9239.6130,6402,6318.5928,4022,0127.0826,7241,8296.84
 จันทบุรี29,2531,5655.3523,4211,3165.6224,7351,0334.1821,1609744.60
 ตราด10,7909148.4710,2068638.4611,2858617.6310,7767887.31
 ฉะเชิงเทรา26,7161,9537.3123,0421,8438.0024,8371,6776.7524,4921,4565.94
 ปราจีนบุรี27,3582,6379.6422,3232,1969.8427,1812,4408.9822,0942,0609.32
 สระแก้ว6,9636479.298,63394210.9116,7301,3918.3123,0251,9338.40
 รวมทั้งหมด242,48521,0768.69214,29717,5478.19237,86117,0217.16222,67815,7167.06
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 มกราคม 2562