DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นนทบุรี23,5362,52710.7421,2681,9159.0025,9862,0447.8729,4732,2067.48
 ปทุมธานี39,5133,1417.9541,9933,2377.7146,4683,2416.9745,8233,2517.09
 พระนครศรีอยุธยา25,3871,8737.3818,6691,4427.7219,6011,4307.3018,5141,3247.15
 อ่างทอง12,6297105.6212,3157375.9813,3886765.0512,0215464.54
 ลพบุรี22,5972,2179.8121,7162,0869.6119,4011,98410.2320,8801,8969.08
 สิงห์บุรี9,6544905.087,9753404.268,6903614.158,7543524.02
 สระบุรี15,4951,0346.6714,8619906.6612,9598696.7113,3648726.52
 นครนายก8,3837028.379,2368699.419,5941,12511.738,4797899.31
 รวมทั้งหมด157,19412,6948.08148,03311,6167.85156,08711,7307.52157,30811,2367.14
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 28 ตุลาคม 2561