DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงใหม่66,3399,85414.8570,21110,32214.7070,01510,29514.7070,23010,36914.76
 ลำพูน14,2822,13114.9213,9701,66711.9314,8961,57510.5712,7571,42911.20
 ลำปาง28,2362,96210.4922,7072,53011.1428,8502,93510.1723,0122,50310.88
 แพร่14,0121,0237.3012,2578667.0713,6599847.2012,2808627.02
 น่าน22,1532,84312.8321,2302,66612.5622,0133,03713.8021,0572,63112.49
 พะเยา12,6209247.3213,0739957.6112,9809347.2011,6168967.71
 เชียงราย45,0436,40214.2142,7966,32914.7943,7456,04313.8141,7125,53713.27
 แม่ฮ่องสอน14,2092,00414.1013,3111,98014.8713,6021,98214.5712,8021,98115.47
 รวมทั้งหมด216,89428,14312.98209,55527,35513.05219,76027,78512.64205,46626,20812.76
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 6 มิถุนายน 2561