DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ศรีสะเกษ77,68712,69916.3580,25713,21216.4675,08711,31215.0780,27412,90916.08
 ยโสธร25,0871,7777.0823,0321,5126.5622,0751,5707.1121,3951,5337.17
 อำนาจเจริญ16,0621,2427.7315,6901,1877.5717,3831,2887.4115,0901,1947.91
 มุกดาหาร12,3631,51712.2712,0701,66013.7511,5481,37311.8910,1461,53515.13
 รวมทั้งหมด131,19917,23513.14131,04917,57113.41126,09315,54312.33126,90517,17113.53
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 ตุลาคม 2561