DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี40,5693,3608.2835,9692,8567.9437,7223,1738.4134,2923,2019.33
 กาญจนบุรี37,0323,1798.5831,8622,8949.0835,5622,9568.3132,7473,0139.20
 สุพรรณบุรี46,4332,9756.4144,4953,0326.8143,9132,7856.3438,6732,6136.76
 นครปฐม36,4522,5717.0534,9812,7137.7635,7502,6467.4033,1002,5827.80
 สมุทรสาคร27,0842,3428.6525,3272,1808.6131,5752,1556.8326,1411,8887.22
 สมุทรสงคราม7,40578510.607,49075910.137,5686278.287,3856108.26
 เพชรบุรี24,5542,54110.3523,4092,2129.4524,5122,2419.1424,7242,59610.50
 ประจวบคีรีขันธ์25,3942,3659.3124,6582,1878.8726,0611,9917.6421,7901,6307.48
 รวมทั้งหมด244,92320,1188.21228,19118,8338.25242,66318,5747.65218,85218,1338.29
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 มิถุนายน 2561