DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นนทบุรี21,9642,1419.7522,9872,44910.6523,5021,9618.3419,9292,01910.13
 ปทุมธานี33,2273,93811.8528,2362,5869.1634,1042,7638.1030,9412,7228.80
 พระนครศรีอยุธยา25,1952,0338.0722,2291,8028.1125,8461,7676.8422,9711,6026.97
 อ่างทอง11,2757816.939,5207167.5211,1137196.4710,1236416.33
 ลพบุรี25,0282,3929.5625,0632,4479.7623,6452,1439.0624,1692,4139.98
 สิงห์บุรี6,7384146.146,7363815.668,9735726.377,4434025.40
 สระบุรี16,5501,2337.4517,0181,2547.3715,4201,1897.7117,6571,1976.78
 นครนายก10,2819659.3910,3091,0109.808,8827298.219,2017508.15
 รวมทั้งหมด150,25813,8979.25142,09812,6458.90151,48511,8437.82142,43411,7468.25
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 ตุลาคม 2561