DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ44,8823,6098.0444,0263,0746.9845,7743,7438.1841,6813,3738.09
 ชลบุรี46,0955,45411.8342,3915,26512.4247,3056,08512.8639,6044,47911.31
 ระยอง28,1863,46912.3128,3593,20011.2827,6162,98210.8025,8662,66910.32
 จันทบุรี27,8012,0017.2024,3281,5706.4524,3341,4505.9620,9751,4807.06
 ตราด10,5299869.3610,0138128.1110,4928227.839,6749209.51
 ฉะเชิงเทรา26,5992,1968.2623,0081,6837.3123,7361,8617.8420,9571,7058.14
 ปราจีนบุรี25,3493,21412.6826,4403,12511.8227,3622,88110.5325,6942,5069.75
 สระแก้ว7,5937139.398,8007878.9412,3681,27710.3323,4572,77411.83
 รวมทั้งหมด217,03421,6429.97207,36519,5169.41218,98721,1019.64207,90819,9069.57
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 31 ธันวาคม 2561