DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงใหม่60,46510,00816.5561,7239,90716.0569,93811,08115.8471,94211,19015.55
 ลำพูน12,7471,78414.0011,8171,45812.3412,9621,87414.4612,2251,72514.11
 ลำปาง25,0613,20512.7924,6183,15412.8126,5783,27012.3024,6842,92411.85
 แพร่14,4481,0967.5912,5679857.8412,7069707.6313,4139507.08
 น่าน22,2944,09018.3519,8742,70013.5919,8022,70713.6722,2993,24614.56
 พะเยา14,7551,2898.7412,5949057.1912,6629297.3411,5599668.36
 เชียงราย49,4417,13814.4445,8246,47514.1347,4326,44813.5939,1195,57914.26
 แม่ฮ่องสอน12,6242,45219.4212,4582,43319.5313,3182,41018.1012,1322,13117.57
 รวมทั้งหมด211,83531,06214.66201,47528,01713.91215,39829,68913.78207,37328,71113.85
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 สิงหาคม 2560