DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี37,1323,6509.8338,6623,6449.4337,2563,4369.2237,0693,4389.27
 นครปฐม32,9572,3347.0832,1422,4007.4731,6192,4497.7529,6272,2397.56
 สมุทรสาคร17,2291,2667.3517,9191,4277.9623,3781,9318.2617,1391,4348.37
 เพชรบุรี22,1752,87112.9521,5522,76312.8224,9832,92211.7023,4322,60811.13
 ประจวบคีรีขันธ์19,2451,8239.4723,4242,1249.0723,9122,3559.8522,6841,8558.18
 รวมทั้งหมด128,73811,9449.28133,69912,3589.24141,14813,0939.28129,95111,5748.91
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 1 พฤษภาคม 2560