DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ศรีสะเกษ72,08912,11616.8168,93211,39916.5467,93410,58015.5774,94512,47416.64
 ยโสธร21,8201,6157.4024,3791,5646.4222,7671,6697.3322,8071,6467.22
 อำนาจเจริญ15,3341,2488.1416,6381,2477.4915,3291,1387.4215,8091,1757.43
 มุกดาหาร13,9641,92213.7613,3301,75513.1712,7351,73113.5911,8751,67514.11
 รวมทั้งหมด123,20716,90113.72123,27915,96512.95118,76515,11812.73125,43616,97013.53
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 19 เมษายน 2560