DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ44,7593,4187.6442,4373,2687.7043,3533,4908.0543,9073,2737.45
 ชลบุรี41,1695,21412.6634,2894,41312.8734,7894,02311.5632,9453,1899.68
 ระยอง25,7773,60713.9924,7783,62014.6125,5203,51413.7727,6813,37112.18
 จันทบุรี28,9081,8636.4428,5241,9136.7128,9272,0637.1327,5631,4665.32
 ตราด10,8679428.6710,6748147.6310,5827867.4310,7308958.34
 ฉะเชิงเทรา24,0252,0898.7021,8372,24610.2925,0422,3029.1923,7031,8407.76
 ปราจีนบุรี24,0643,03512.6123,3593,05313.0724,5302,99412.2123,0912,67611.59
 รวมทั้งหมด199,56920,16810.11185,89819,32710.40192,74319,1729.95189,62016,7108.81
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2561