DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ปทุมธานี23,7652,95512.4320,8842,60912.4922,5372,73312.1324,0072,75011.45
 พระนครศรีอยุธยา22,0561,9558.8621,7991,8888.6624,3531,8737.6922,3121,7137.68
 อ่างทอง11,0587977.219,3796046.449,4036777.209,3526717.17
 สิงห์บุรี4,2092505.944,2722415.646,0093135.214,9442775.60
 นครนายก10,8369618.8710,5481,0179.649,4898789.259,9089499.58
 รวมทั้งหมด71,9246,9189.6266,8826,3599.5171,7916,4749.0270,5236,3609.02
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 8 ตุลาคม 2561