DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ศรีสะเกษ55,66710,07418.1059,29210,44017.6152,9839,18317.3364,79711,13717.19
 ยโสธร24,4371,8527.5824,9031,5866.3723,6001,4956.3325,3391,9787.81
 อำนาจเจริญ14,9841,3759.1815,2141,3188.6614,7741,2638.5514,9671,1967.99
 รวมทั้งหมด95,08813,30113.9999,40913,34413.4291,35711,94113.07105,10314,31113.62
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 6 เมษายน 2560