DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 อุตรดิตถ์19,0502,61813.7416,7902,26913.5117,7422,29012.9117,1902,41014.02
 ตาก28,0523,97014.1530,8374,88715.8527,8204,18815.0530,4104,66015.32
 พิษณุโลก17,8482,01111.2720,2442,17110.7220,6362,47011.9716,3001,79110.99
 เพชรบูรณ์25,8443,78314.6423,6223,26613.8327,5973,78113.7031,5424,04312.82
 รวมทั้งหมด90,79412,38213.6491,49312,59313.7693,79512,72913.5795,44212,90413.52
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 4 กุมภาพันธ์ 2560