DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สงขลา78,70411,91815.1469,07511,12916.1169,6439,48513.6268,87810,40815.11
 ตรัง25,9432,3128.9127,0262,5059.2724,9532,3679.4921,2271,7488.23
 พัทลุง16,8572,71716.1216,1192,31914.3921,5023,19114.8428,1853,95114.02
 ปัตตานี47,4158,28117.4648,8558,38717.1745,4698,14717.9245,7177,89517.27
 ยะลา30,4693,23710.6240,9354,14210.1238,6183,99510.3436,7363,94910.75
 นราธิวาส17,0883,30219.3217,5333,45119.6815,1892,60217.1314,9792,68517.93
 รวมทั้งหมด216,47631,76714.67219,54331,93314.55215,37429,78713.83215,72230,63614.20
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 กุมภาพันธ์ 2560