DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ45,3752,9726.5543,8592,8686.5443,1693,1427.2838,2492,7547.20
 ชลบุรี29,4903,84413.0328,9993,61612.4736,3194,01711.0621,2782,89113.59
 ระยอง16,0432,58716.1315,1042,24814.8816,1652,09712.9722,2013,22514.53
 จันทบุรี25,4161,7286.8024,9961,6426.5724,3551,3895.7023,8081,4946.28
 ตราด8,9008389.429,4307628.0810,8619869.0810,2579929.67
 ฉะเชิงเทรา24,2032,3269.6123,6332,3579.9722,6692,2059.7320,1971,9939.87
 ปราจีนบุรี17,6512,66315.0919,4132,61913.4921,4462,73412.7522,3572,75912.34
 สระแก้ว12,2451,32110.7911,2801,0619.4113,3941,45310.8520,7332,93214.14
 รวมทั้งหมด179,32318,27910.19176,71417,1739.72188,37818,0239.57179,08019,04010.63
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 3 พฤศจิกายน 2561