DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กาญจนบุรี29,6442,9319.8931,6893,0859.7426,2712,5339.6423,8472,1939.20
 นครปฐม30,6342,4317.9430,6572,3307.6030,6282,0016.5329,9572,2407.48
 สมุทรสาคร6,0383706.137,9094786.049,6964514.6514,0051,0127.23
 เพชรบุรี14,1221,56111.0513,6051,66812.2615,1271,90812.6119,0542,32912.22
 ประจวบคีรีขันธ์12,5281,0468.3513,6301,1638.5316,0351,3678.5313,8191,3189.54
 รวมทั้งหมด92,9668,3398.9797,4908,7248.9597,7578,2608.45100,6829,0929.03
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 2 มีนาคม 2560