DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ปทุมธานี23,2503,28214.1223,2972,79812.0125,2203,16112.5321,3422,56112.00
 อ่างทอง12,0648176.7710,9417476.839,9237197.2510,1747076.95
 สิงห์บุรี5,8884607.814,8513968.165,3803756.974,4092666.03
 นครนายก10,4981,07710.2612,2571,1629.4812,4391,1889.5511,6331,0669.16
 รวมทั้งหมด51,7005,63610.9051,3465,1039.9452,9625,44310.2847,5584,6009.67
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 เมษายน 2560