DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนราธิวาส8,0091,39117.378,4131,24014.746,18981113.10000.00
 ตากใบ6,01770111.656,97687512.546,34271511.27000.00
 บาเจาะ5,1401,12421.874,90281816.694,02576819.08000.00
 ยี่งอ3,82548012.553,10944114.182,42341817.25000.00
 ระแงะ6,8901,46521.267,0931,22517.275,57794817.00000.00
 รือเสาะ4,47276517.115,62099917.785,16669413.43000.00
 ศรีสาคร2,78479828.663,19790028.152,65657221.54000.00
 แว้ง3,19744713.983,71945412.213,3173269.83000.00
 สุคิริน1,18216113.621,72830217.481,29717113.18000.00
 สุไหงโก-ลก5,06381116.025,38173513.664,56963413.88000.00
 สุไหงปาดี3,0202458.112,7612087.532,5841766.81000.00
 จะแนะ2,09535416.901,99635017.542,36651421.72000.00
 เจาะไอร้อง2,86438413.413,07954717.772,76738013.73000.00
 รวมทั้งหมด54,5589,12616.7357,9749,09415.6949,2787,12714.46000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 26 มิถุนายน 2565