DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองยะลา9,2811,06511.4813,1701,33910.1711,7541,0158.64000.00
 เบตง1,53834222.243,11650116.082,14832014.90000.00
 บันนังสตา4,95388817.935,21455410.635,2162384.56000.00
 ธารโต1,86851727.682,18343920.111,94337219.15000.00
 ยะหา5,1064208.235,0332094.154,0212305.72000.00
 รามัน6,8811,32419.248,5741,50017.497,5901,36918.04000.00
 กาบัง1,37616712.142,21934115.372,2581938.55000.00
 กรงปินัง2,04125312.402,21923810.732,36430512.90000.00
 รวมทั้งหมด33,0444,97615.0641,7285,12112.2737,2944,04210.84000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มิถุนายน 2565