DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองตาก4,58664214.004,17463915.314,02462515.53000.00
 บ้านตาก1,85929816.031,61417610.901,85227414.79000.00
 สามเงา6097111.667848210.466566610.06000.00
 แม่ระมาด3,02641513.713,26254416.682,49939315.73000.00
 ท่าสองยาง5,5331,38325.006,2941,61425.644,5971,18825.84000.00
 แม่สอด4,14358614.143,35737511.173,37448314.32000.00
 พบพระ4,07954913.464,59783118.083,08739212.70000.00
 อุ้มผาง1,85337120.022,46649219.952,12230914.56000.00
 วังเจ้า826698.359679810.136887110.32000.00
 รวมทั้งหมด26,5144,38416.5327,5154,85117.6322,8993,80116.60000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มิถุนายน 2565