DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงใหม่3,1072427.793,3042637.961,6401307.93000.00
 จอมทอง4,79082517.224,31974717.303,13457118.22000.00
 แม่แจ่ม3,28168120.764,12584520.483,24765120.05000.00
 เชียงดาว2,43739216.092,92438313.103,30053516.21000.00
 ดอยสะเก็ด2,3332209.432,69230111.181,9641829.27000.00
 แม่แตง2,09325512.182,17125011.522,34330112.85000.00
 แม่ริม2,96333111.172,91831810.903,00839113.00000.00
 สะเมิง86115618.121,27223818.711,44624817.15000.00
 ฝาง4,53277917.195,13489617.454,81387118.10000.00
 แม่อาย2,56750419.633,97099825.143,61576121.05000.00
 พร้าว1,65324815.002,02735917.711,91034518.06000.00
 สันป่าตอง2,46633913.752,78731611.342,42226310.86000.00
 สันกำแพง1,54220012.971,96025713.111,90722311.69000.00
 สันทราย2,82441014.523,01953117.592,94548816.57000.00
 หางดง2,54131412.362,45530512.422,86535912.53000.00
 ฮอด2,31645019.432,46243317.592,45445618.58000.00
 ดอยเต่า1,02010710.491,2001058.751,139978.52000.00
 อมก๋อย5,1161,29125.235,5771,52027.255,5161,53127.76000.00
 สารภี1,52522314.621,61923314.391,26314011.08000.00
 เวียงแหง1,01113012.8699612812.8597611611.89000.00
 ไชยปราการ1,92534517.922,27242118.532,10131314.90000.00
 แม่วาง1,71240723.771,80745425.121,75636320.67000.00
 แม่ออน462153.25447214.706086210.20000.00
 ดอยหล่อ619508.086347011.046648012.05000.00
 กัลยาณิวัฒนา82810112.2093114715.7994312713.47000.00
 รวมทั้งหมด56,5249,01515.9563,02210,53916.7257,9799,60416.56000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 28 มิถุนายน 2565