DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสระแก้ว5,1874969.565,22565212.485,31863011.853,1992838.85
 คลองหาด1,91732617.012,37929312.322,08122710.911,7621186.70
 ตาพระยา3,3662627.784,0103458.603,4673449.922,5081465.82
 วังน้ำเย็น2,6812017.503,30937711.393,49240411.572,22728412.75
 วัฒนานคร4,33844410.244,72553611.344,63752811.393,0941645.30
 อรัญประเทศ5,7244227.376,0164737.865,8834417.503,9842245.62
 เขาฉกรรจ์2,78029710.683,19534710.862,43925110.291,503926.12
 โคกสูง1,69817910.541,98025913.081,7691679.44985595.99
 วังสมบูรณ์1,5981378.571,80418310.141,5821489.361,061514.81
 รวมทั้งหมด29,2892,7649.4432,6433,46510.6130,6683,14010.2420,3231,4216.99
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 สิงหาคม 2565