DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง6,6521,02315.387,4621,00513.474,08949312.06000.00
 บ้านฉาง1,3991027.291,521785.131,02711411.10000.00
 แกลง3,5631594.463,4361253.642,8421093.84000.00
 วังจันทร์1,4851137.611,2361078.6658240.69000.00
 บ้านค่าย2,3771496.272,5832519.722,0791698.13000.00
 ปลวกแดง3,8131764.622,9441926.52796708.79000.00
 เขาชะเมา5606511.617228411.633956817.22000.00
 นิคมพัฒนา2,0721889.071,84419810.741,193877.29000.00
 รวมทั้งหมด21,9211,9759.0121,7482,0409.3813,0031,1148.57000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 พฤษภาคม 2565