DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสิงห์บุรี3,8643358.672,75131811.563,1833139.832,5921796.91
 บางระจัน1,189887.401,2521169.271,3341329.907629512.47
 ค่ายบางระจัน988929.311,044726.901,2441018.127707710.00
 พรหมบุรี838708.35849698.13895768.49448429.38
 ท่าช้าง4335612.935427413.655417814.421112522.52
 อินทร์บุรี2,3341857.932,53726210.332,9542518.501,055868.15
 รวมทั้งหมด9,6468268.568,97591110.1510,1519519.375,7385048.78
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 สิงหาคม 2565